c716c7_65e36403bf0441eab200a93dc972dc61_mv2.webp

היתר בניה למרפסת

מהו גודל מרפסת שניתן לבנות? 

גזוזטרה היא:מרפסת זיזית הבולטת מהקירות החיצוניים של הבניין, כלומר מרפסת אשר אינה נתמכת בעמודים. גזוזטרה ששטחה עד 14 מ"ר לא תבוא במניין השטח המותר לבנייה, ובלבד ששטחן הכולל של הגזוזטרות בבניין לא יעלה על 12 מ"ר, כפול מנספר הדירות בבניין.

תוספת מרפסת תתבצע בעת ובעונה אחת לכל הדירות באותה החזית או האגף.

המרפסות יהו חופפות ומקורות, לא יינתן היתר למרפסות מדלגות

המרפסות יהיו תואמות לבניין וסביבתו.

באיזה מסלול רישוי עלי להגיש את הבקשה?

טרם התחלת הליך הרישוי מומלץ לעיין במידע מוקדם על זכויות הבנייה במגרש.

הליך הרישוי לקבלת היתר להקמת מרפסות מתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר על ידי בעל מקצוע באמצעות מערכות הרישוי.

היתר לבניית מרפסת/היתר לסגירת מרפסת/הגדלת מרפסות

בבתים רבים בהם יש מרפסות, אנשים סוגרים את המרפסת מסיבות שונות. בדרך כלל המטרה היא להגדיל את שטח הבית- להרחיב את הסלון להוסיף חדר שינה ועוד. על מנת לסגור מרפסת יש להוציא לשם כך היתר בנייה.

 

מהו היתר בנייה? לשם מה יש להוציא היתר בנייה לסגירת מרפסת?

כאשר מתבצע שינוי חיצוני במבנה קיים, יש להוציא לשם כך היתר בנייה. גם אם מוסיפים חלון חיצוני הדבר מצריך היתר בנייה. סגירת מרפסת עם גג, מהווה שינוי חיצוני במבנה ולכן מצריכה היתר בנייה. להוצאת היתר הבנייה יש להעסיק אדריכל, קונסטרוקטור ועוד. ניתן להגיש פטור מהיתר בנייה בתנאים הבאים: הקמת פרגולות (במידה והן עד גודל מסוים), צפיפות קורות התקרה, חומרי הבנייה והמרחק המותר מהשכן. הבקשת לפטור מצריכה אישור קונסטרוקטור לפרגולה

היתר בניה לבית פרטי/ היתר בניה למרפסת תלויה/הרוב הדרוש לבניית מרפסת

על מנת לסגור מרפסת יש להוציא היתר בנייה. את היתר הבנייה מוציאים ברשות הרישוי או על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

תחילה יש להגיש בקשת מידע לוועדה המקומית. המידע אותו תקבלו יהווה את הבסיס לבקשה שלכם להיתר הבנייה. המידע יכיל פרטים שונים כמו שטח הנכס שבבעלותכם, מי בעלי הזכויות בנכס, מי בעלי הזכויות בנכסים הסמוכים, מפות מדידה של הנכס ועוד. לאחר שתקבלו את כלל המידע על הנכס שבבעלותכם יהיה עליכם להכין בקשה ראויה, מקיפה ויסודית. על הבקשה להכיל את כלל המידע על הנכס, את תוכנית הבנייה ואישורים מאנשי מקצוע. לאחר שהבקשה מוכנה יש להגיש אותה לוועדה המקומית. הגשת הבקשה תעשה על ידי אדריכל, מהנדס בניין או הנדסאי בניין על פי חוק. לאחר הגשת הבקשה לוועדה המקומית היא תעבור בדיקה טכנית. בבדיקה הטכנית יוודאו שכלל המסמכים הנדרשים צורפו לבקשה. אם הבקשה תעבור את הבדיקה הטכנית היא תועבר לבדיקת מהנדס. המהנדס מטעם הוועדה יחליט האם לאשר את הבקשה או לא. בנוסף, מהנדס הוועדה יבצע הערכה של תשלום האגרה אותו יהיה עליכם לשלם. במידה והמהנדס יחליט לאשר את הבקשה היא תוחזר לוועדה לדיון שבו יוחלט האם לאשר אותה או לא

אנו נלווה אותך פועל החל מקבלת ההזמנה ע"י ועדי בתים או בעלי מבנים, דרך תכנון מוקדם, הכולל עיבוד רעיונות ארכיטקטוניים והנדסיים - ועד פיקוח ואבטחת איכות הבניה.

למידע נוסף-

מדריך לבקשת היתר- בניית מרפסות פתוחות. עיריית תל אביב