maxresdefault (2).jpg

כמה זמן לוקח לקבל היתר?

בחברת רישוי מהיר תהליך העבודה כולל פגישה אישית לאפיון הצרכים בשטח להם נדרש היתר בניה. לאחר מכן, נעביר אליכם הצעת מחיר הוגנת ומשתלמת ביותר, לביצוע העבודה עד לקבלת ההיתר הסופי.

זמני ההליך משתנים בהתאם לאופי הבקשה-היתר לבריכה/היתר לבניית מרפסת/היתר בנייה במושבים/היתר בדיעבד לתוספת בניה/אישור בניה על הגג

תיקון 101 לחוק התכנון והבניה הסבר כללי

ממשלת ישראל החליטה על הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה, במטרה לייעל ולפשט את הליכי הוצאת היתרי בנייה, תוך שיפור איכות הבנייה ובכך למנוע ליקויים חריפים.

הרפורמה, אשר הפכה לאחרונה לחוק, במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, הינה עבודה ארוכת שנים ומבוססת, המונעת מתוך אחריות ציבורית רחבה ושואפת להביא לשיפור איכות הבנייה הכוללת במדינת ישראל. הוראות הרפורמה נכנסו לתוקף ב- 1.1.2016.

 ​

במסגרת תיקון 101 לחו"ב על מנת להגיש בקשה להיתר יש תחילה לקבל תיק מידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין לינק לרישוי זמין ולאחר מכן יש להגיש דרך אתר רישוי זמין בקשה להיתר. להלן הנחיות והסברים על תהליך העבודה:

תנאי סף לבקשה להיתר

תיק מידע בתוקף

מילוי כל דרישות תנאי סף לפתיחת בקשה להיתר שהוגדרו בתיק מידע.

בקשה להיתר עם חתימה מקורית של כל בעלי העניין המופיעים בנסח טאבו.

חתימת המבקש, עורך הבקשה ומתכנן השלד.

נסח טאבו עדכני ,  שנה אחורה.

מסמכים משפטיים על בעלויות ו/או הליכי בעלות (כאשר ישנם הליכים משפטיים) כגון: צו ירושה, חוזה מכירה/קניה, ייפוי כח של עו"ד במידה ויש צורך. מסמכים בנושא יידוע בעלים, סעיף 36 לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה. לינק לטפסים יידוע בעלים

רישיון עורך הבקשה ומתכנן השלד בתוקף.

טבלת הקלות מלאה וחתומה ע"י עורך הבקשה, במידה ואין הקלות , יש לציין זאת בליווי חתימה וחותמת.

פטור הג"א

רשות העתיקות

יתרונות

זירוז הליכי הרישוי

עבודה מקצועית

מיצוי מלא של ההקלות והפטורים המגיעים לכם מול הרשויות

ניצול מקסימלי של זכויות הבניה

ליוווי מול בעלי מקצוע הנדרשים בתהליך –מהנדס אינסטלציה להכנת תוכניות סניטריות, מהנדס בטיחות, מהנדס קונסטרוקציה, יועץ נגישות ו/ או יועץ תנועה. ואחרים.

מושגי בסיס בהיתרי בנייה שחשוב להכיר

תב"ע

תוכנית בניין עיר. לרשויות המקומיות ברחבי הארץ יש תוכנית אב שמגדירה את יעודי הבניה שמתירים באזורים שונים ברחבי העיר. התב"ע יכלול מפה המותבעת

על מפת מדידה עם סימוני כבישים ורחובות המכונה תשריט וכן תקנון הכולל את זכויות הבניה המותרות.

זכויות בניה

זכויות הבניה מגדירות את גודל השטח שעליו מותר לבנות וזה ביחס לגודל המגרש. תחת קטגוריה זו ניתקל במושגים שטחים עיקריים שיתארו את אחוזי הבניה המותרים על פי התקנון ושטחי שירות שהם שטחים הנוספים לעיקריים וכוללים בין השאר מרתפים, מרפסות שמש, מחסנים, ממ"דים וכו

מפה טופוגרפית

תרשים גרפי שנערך על ידי מודד מוסמך וכוללת גבולות המגרש, מגרשים או חלקות צמודים לה והכלול בחלקה - עצים, גדרות, מבנים, מחסנים, חומות וכו'. המפה הטופוגרפית תכלול גם תרשים סביבתי להתמצאות

קו בניין

מוגדר בתב"ע ותפקידו לקבוע את המרחק התוחם את השטח המותר לבנייה. קו זה נקבע על ידי מודד מוסמך באמצעות מפות מדידה עדכניות. אין לחרוג מקו הבניין

הקלות בניה

ניתן לקבל היתרים להקלות בבנייה החורגת מהתב"ע.  קיימות הקלות כמותיות שמאפשרות להוסיף גודל מסוים לשטח עבור מטרות מסוימות, הקלות בקו הבניין שמאפשרות להרחיק את קו הבניין לצורך הקמה של ממ"דים או פרגולות למשל וכן הקלות כגון הוספת קומות, או מס' יחידות הדיור

ועדה מקומית לתכנון ובניה

הועדה שגדנה בבקשות להיתרי בניה ואחראית על אישורן או דחייתן. כולל אדריכלים, מהנדסים, יועצים משפטיים וחברי מועצה

ועדת ערער

ועדה בעלת סמכות לערער על ההחלטות של הועדה המקומית לתכנון ובניה. ניתן לפנות עם ערעור לועדה זו במידה ולא אושר היתר הבניה כדין.

למידע נוסף- הרשות לאכיפה במקרקעין

שאלות ותשובות- עיריית ירושלים