פטור מהיתר

Engineering_And_Architecture (1).jpg

פטור מהיתר

בעיצומו של הליך הוצאת ההיתר, חשוב לזכור כי החוק מציין במפורש מספר עבודות הפטורות מהליך הוצאת היתר.

במסגרת סעיף 145ג לחוק ניתנה בידי שר הפנים הסמכות לקבוע סוגי עבודות ושימושים הפטורים מהיתר ככל שהם עונים על הכללים הבאים:

 

 • פשוטים מבחינה הנדסית

 • אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש. 

 • השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אפיין ומאפייניהן, מעטה. 

 • הם אינם  פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו.

כדי לוודא כי בניינים אלה יוקמו בצורה מקצועית ובטוחה, הן מבחינת השוהים בהם והן מבחינת הנמצאים בקרבתם, הוסמך שר הפנים לקבוע מפרטים ותנאים לסוגי בניינים ועבודות אלה, וכן לקבוע סוגי בנינים, עבודות או שימושים הפטורים מהיתר שלגביהם תחול  חובה על מסירת הודעה לרשות הרישוי המקומית, לרבות המועדים ודרכי מסירת ההודעה.

בין עבודות פטורות מהיתר:

 • עבודות בקרקע.

 • גדרות, שערים וקירות תומכים.

 • גגונים, סככות, מצללות.

 • מתקנים נלווים ומבנים טכניים.

 • מחסן ומבנה לשומר.

 • דודי שמש, וקולטי שמש.

 • מתקני מיזוג אויר.

מודגש כי אין במתן הפטור מקבלת היתר, כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לתכנית או להנחיות המרחביות.