רישוי בדרך מקוצרת

2722801-1024x683.jpg

רישוי בדרך מקוצרת

בחוק התכנון והבניה נקבע הליך מקוצר הזהה להליך הוצאת היתר אולם קצר יותר. 

הבקשה תוגש בהליך מקוצר ותערך לרוב כמו הגשה להיתר רגילה אולם בהליך מקוצר תיבחן הוועדה המקומית את הבקשה ותידון בה בהליך מזורז ומהיר יותר. בהליך זה, תוקף החלטת הוועדה הקומית הינו 45 ימים מיום קבלת ההחלטה (וניתן להאריך ל- 45 ימים נוספים).

ההליך המזורז, בו גם יינתנו הקלות לאורך הדרך.

מהם המבנים והעבודות שעבורם ניתן להגיש בקשה להליך רישוי בדרך מקוצרת?

גגון, סוכך מתקפל וסככהמצללה, רכיב עזר למבנה או לשימוש בקרקע

מתקן מכפיל חנייה, שלט​החלפה או שינוי רכיבים בבניין, שינוי חזית,

חממהתוספת ממ"ד לבניין מגורים, הוספת מעלית.

רקע 

היעד המרכזי בתחום הרישוי העומד בבסיס תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק"), הינו ייעול ושיפור הליכי הרישוי מבלי לפגוע

באיכות הבנייה. אחת הדרכים להשגת יעד זה היא יצירת מדרג ואבחנה בין מסלולי הרישוי, וקביעת שלושה מסלולים: הליך רישוי מלא, הליך רישוי מקוצר

ועבודות ושימושים שיהיו פטורים מהיתר

במסגרת סעיף 145ב לחוק ניתנה בידי שר האוצר הסמכות לקבוע סוגי בניינים, עבודות ושימושים שניתן לדון בהם בהליך רישוי בדרך מקוצרת ככל שהם עונים על הכללים הבאים:

• הם לא עשויים ליצור סיכון או הפרעה של ממש;

• הם לא עשויים ליצור השפעה מהותית על חזות הבניין, על הסביבה ועל אופיין ומאפייניהן.

תקנות הליך רישוי בדרך מקוצרת לא יחולו על בקשה להיתר:

• הכוללת הקלה לפי סעיף 147 לחוק או שימוש חורג לפי סעיף 146 לחוק;

• הטעונה אישור או דיון במוסד תכנון שאינו רשות הרישוי כתנאי למתן ההיתר;

• לסוגי בניינים או עבודות שהם בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין המיועדים לשימור לפי תכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק;

• אשר בשלה חלה חובת חיזוק הבניין בפני רעידות אדמה;

• הכוללת שיטת בנייה חדשה;

• הכוללת תוספת יחידת דיור אחת או יותר.

כדי לוודא כי בניינים/ עבודות אלה יבוצעו בצורה מקצועית ובטוחה, הן מבחינת השוהים בהם והן מבחינת הנמצאים בקרבתם, הוסמך שר האוצר לקבוע מפרטים ותנאים לסוגי בניינים ועבודות אלה

 

 

תקנות התכנון והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת), התשע"ז – 2017 ( להלן: "תקנות הליך רישוי בדרך מקוצרת") מפרטות תנאים כלליים וכן רשימת עבודות שניתן לדון בהן בהליך רישוי בדרך מקוצרת, אם הן עומדים בתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות.

תנאים כלליים:

התנאים הכלליים חלים על כל העבודות והשימושים המפורטים בתקנות. 

• בקשה להיתר לגבי סוגי בניינים, עבודות ושימושים המפורטים בחלק ב' לתקנות, תידון בהליך רישוי בדרך מקוצרת;

• על הליך הרישוי בדרך מקוצרת יחולו הוראות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, בשינויים המפורטים בתקנות הליך רישוי בדרך מקוצרת;

• הוראות חלק ז', חלק ח' סימן א' וחלק ט' לתקנות רישוי הבנייה לא יחולו על העבודות המפורטות בתקנות הליך רישוי בדרך מקוצרת, אלא אם כן נקבע כי הן טעונות אישור של מכון בקרה. 

• כל הבניינים, העבודות והשימושים בהליך רישוי בדרך מקוצרת יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות; בעל זכות במקרקעין הוא בעל זכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין (שכירות ארוכת טווח, בעלות, חכירה, זיקת הנאה, זכות קדימה, משכנתא). בעל זכות לגבי המקרקעין, הוא מי שיש לו זכות חוזית ביחס לזכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין, אך זכותו טרם נרשמה, מסיבות שונות. בשני המקרים על הזכות להיות כזו המאפשרת ביצוע העבודות.  

מה עוד חשוב לדעת על ההליך המקוצר?

  • החלטת הוועדה תקפה ל-45 ימים. ניתן לחדש פעם אחת באישור מהנדס הועדה.

  • ההליך וולונטרי – לא חובה להגיש בקשה להיתר בהליך זה.

  • מהנדס רשאי להעביר בקשה למסלול מלא בשלב המידע, כאשר מבוקשות 2 עבודות או יותר – סעיף 7 ד' בתקנות.

  • רוב העבודות פטורות מאישור רמ"י- סעיף 7ב' בתקנות.

  • הליך קבלת מידע בהליך הרישוי המקוצר זהה להליך קבלת מידע להיתר במסלול רישוי מלא.

מקוצר.JPG