שימוש חורג/הקלות

6.jpg

שימוש חורג/הקלות

הוראות חוק התכנון והבניה מאפשרות לבצע פעולות תכנוניות לעומת התכניות החלות על תא שטח ספציפי, והכל בהתאם להוראות החוק. במקרים רבים, מבקשים מגישי תכניות לבצע הקלות תכנוניות ו/או כמותיות אשר יש בהן השפיע על ניצול הזכויות בנכס. בנוסף שימוש חורג מאפשר לבצע שימוש בנכס שלא מופיע בהוראות ההיתר או בתכנית.

 

שימושים המוגדרים כהקלה אשר בסמכות הוועדה המקומית לאשר. מה שמעבר למפורט כאן מוגדר כסטייה ניכרת. תוקף ההקלה הינו לשנה, והיא תפוג אם במהלך תקופה זו לא הוגשה בקשה להיתר למימושה.

הקלות אפשריות:

  • שימוש בבניין או בקרקע השונה מהאמור בתכנית החלה על השטח, שאינו משנה את אופי הסביבה הקרובה.

  • בניה השונה מהוראות הבניה הקבועות בתכנית שאינה משנה את אופי הסביבה הקרובה והמאפשרת שימוש בבניין לפי היעוד שבתכנית

  • תוספת שטחי בניה

כקימל.JPG

שימוש חורג:

שימוש חורג הוא שימוש בקרקע, בבניין או בנכס מקרקעין החורג מהשימוש המיועד על פי ההגדרה בתכנית בניין עיר (תב"ע). הגוף הראשי לאשר שימוש חורג הוא הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.  

 

מעבר לכך, חשוב לדעת כי היתר הבנייה כולל היתר במילים ותשריט גרפי, כך שיש לבחון את שני החלקים ביחד על מנת לקבוע את השימוש המותר. יש לבדוק גם מהו ההיתר האחרון שהוצא ואושר, והאם מדובר בטיוטה שלא אושרה מעולם